Přihlásit se  \/ 
 

PRÁVNÍ VÝKLADY

DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ VÝKLADY

Pro bližší orientaci uvádíme některé z důležitých právních výkladů a novelizací zákonů.

 

 

 

§4
Pravidla pro dodávku teplé užitkové vody

(1) Teplá užitková voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 až 60 °C, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrných špiček spotřeby v zúčtovací jednotce.

 

(2) Dodávka podle odstavce 1 je uskutečňována denně nejméně v době od 6.00 do 22.00 hod.

 

(3) Do nebytových budov se dodávka ve dnech, kdy tyto budovy nejsou provozovány, přeruší, pokud je to technicky možné.

 

(4) Nepřekročitelné limity spotřeby tepelné energie na dodávky teplé užitkové vody odpovídají měrným spotřebám na její přípravu a dodávku zvýšeným oproti hodnotám uvedeným v §5 odst. 1 písm. b) o 50 %.

 

(5) Letní odstávka v dodávce teplé užitkové vody z důvodu plánované údržby v rozsahu do 14 dnů se dohodne mezi dodavatelem a odběratelem, který ji oznámí nejméně 10 dnů před jejím započetím všem spotřebitelům.

 

 

 

§5
Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na dodávku teplé užitkové vody uplatňované při užívání nových nebo při změně dokončených staveb

(1) Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a dodávku teplé užitkové vody vztažené na 1 m2 započítatelné podlahové plochy bytů, nebytových prostor a společných prostor bytových budov postavených, nebo u nichž byla stavební úprava dokončena po termínu účinnosti této vyhlášky, případně na 1 m3 připravené teplé užitkové vody, jsou:

a)     na vytápění pro průměrnou výšku stropu místností 2,7 m

1.      při vytápění ze zdroje tepla

s násypnými kotli

na tuhá paliva                       0,7 GJ/m2 za otop. období

nebo                                   0,206 MJ/m2.D°,

2.      při vytápění z ostatních zdrojů

tepla                                   0,55 GJ/m2 za otop. období

nebo                                   0,162 MJ/m2.D°,

3.      pro jinou průměrnou výšku stropu místností se hodnota ukazatele přepočte poměrem skutečné výšky stropu k hodnotě 2,7 m,

 

b)     na dodávku teplé užitkové vody při měření nebo stanovení spotřeby tepla na přípravu teplé užitkové vody

1.      v zásobované budově             0,2 GJ/m2.rok

nebo                                   0,3 GJ/m3,

2.      v zařízení její přípravy

mimo zásobovanou budovu      0,25 GJ/m2.rok

nebo                                   0,35 GJ/m3,

 

(2) Počet denostupňů D° je určen vztahem

D° = n . (tis - tes),

kde je

n              počet dnů vytápění v otopném období,

tis                     průměrná vnitřní výpočtová teplota ve vytápěných prostorách objektu ve °C stanovená váženým průměrem podle m3 obestavěného vytápěného prostoru  (obvykle lze použít + 20 °C),

tes                    průměrná teplota venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období ve °C (obvykle se používá průměrná teplota stanovená z denních měření hydrometeorologických nebo jiných stanic v dané lokalitě).

 

(3) Přípustné hodnoty měrných ukazatelů spotřeby tepelné energie na vytápění všech bytových budov experimentální výstavby a nebytových budov určuje v jednotlivých případech jejich energetický průkaz budovy, který vlastník nově postavené budovy nebo budovy, u které byla provedena stavební úprava po termínu účinnosti vyhlášky, uvádí v dokumentaci přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení. Podrobnosti energetického průkazu budovy stanoví zvláštní právní předpis.

 

 

 

§6
Regulace ústředního vytápění a dodávky teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce

(1) Regulace vytápění bytových a nebytových objektů se provádí

a)     regulací parametrů teplonosné látky, zejména podle průběhu klimatických podmínek nebo venkovní teploty ve vztahu k vnitřní teplotě ve vytápěném prostoru nebo podle zátěže, pokud není zajišťována již jejím výrobcem či distributorem, s výjimkou vytápění ze zdrojů s násypnými kotli na tuhá paliva,

b)     samostatnou automatickou regulací části vnitřního zařízení - zónová regulace, pokud to vyžaduje situování budovy vzhledem ke světovým stranám, odlišná tepelná akumulace nebo různý způsob využívání jejích jednotlivých částí, zejména byty a nebytové prostory,

c)     individuálním automatickým regulačním zařízením u jednotlivých spotřebičů určených pro vytápění reagujícím na změny vnitřních teplotních podmínek a výskyt tepelných zisků s výjimkou případů, kde je to z technických nebo bezpečnostních důvodů neuskutečnitelné, zejména sálavé vytápění, teplovzdušné vytápění, vytápění ze zdrojů tepla s násypnými kotli na tuhá paliva,

d)     regulací tlakové diference v odběrném tepelném zařízení, pokud to vnitřní rozvod tepla vybavený individuální regulací podle písmene c) vyžaduje.

 

(2) Regulace parametrů teplé užitkové vody se provádí, pokud není zajišťována již jejím výrobcem či distributorem,

a)     regulací teploty teplé užitkové vody v rozmezí stanoveném v pravidlech pro dodávku teplé užitkové vody,

b)     zajištěním požadovaného přetlaku nezbytného ke spolehlivé dodávce v budově.

 

 

 

§7
Měření množství tepla a teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce

(1) Stanovení množství tepelné energie v případě její výroby uvnitř zúčtovací jednotky se provádí měřením v kotelně nebo zjišťováním množství spotřebovaného paliva a výpočtem z množství paliva a jeho průměrné výhřevnosti.

 

(2) Měření množství teplé užitkové vody připravované v zúčtovací jednotce se provádí měřením množství vody na vstupu do ohřívače. Spotřeba teplé užitkové vody u konečných spotřebitelů může být vyhodnocována na základě instalace a odečítání spotřebitelských vodoměrů.

 

(3) Stanovení množství tepelné energie pro ohřev teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce se v bytové a nebytové budově provádí

a)     v případě, že je teplá užitková voda připravována v předávací stanici umístěné v budově, měřením množství tepelné energie na vstupu do ohřívače teplé užitkové vody, případně jeho stanovením ze spotřeby mimo otopné období,

b)     v případě ohřevu teplé užitkové vody ve zdroji tepla (kotelně) umístěném v budově může být měření tepelné energie nahrazeno stanovením množství paliva na její ohřev (např. podle spotřeby mimo otopné období), případně použitím vzájemného podílu spotřeby tepla na ohřev teplé užitkové vody (obvykle 30 až 40 %) a na vytápění (obvykle 60 až 70 %).

 

(4) Měřicí a indikační technika uplatněná u spotřebitelů v zúčtovací jednotce se instaluje u všech spotřebitelů a je shodného principu a provedení.

 

 

 

§8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

 

 

 

Copyright © 2019 SLUEN, společnost ručením omezeným - VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA
Vytvořeno ve společnosti CREATIVITY.CZ